លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer Lancer.

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មខាងក្រោម (“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម”) គ្រប់គ្រងការចូលរបស់អ្នកលើការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់​ Khmer Lancer រួមទាំងមាតិកាមុខងារនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រ https://khmerlancer.com/ (“តំបន់បណ្តាញ“) និងគោរពតាមដំណើរការទូទាត់សេវាកម្ម។

 

សូមអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។

ដោយប្រើគេហទំព័របើកគណនីឬចុចដើម្បីទទួលយកឬយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌសេវាកម្មនៅពេលជម្រើសនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នក អ្នកទទួលយកនិងយល់ព្រមក្នុងនាមអ្នកផ្ទាល់ឬក្នុងនាមនិយោជករបស់អ្នកឬអង្គភាពផ្សេងទៀត (ប្រសិនបើ អាចអនុវត្តបាន) ដែលត្រូវគោរពតាម

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះនិងគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងដែលរាល់មាត្រានីមួយៗត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារយោង

ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់យល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះឬគោលការណ៍ឯកជនភាពអ្នកមិនត្រូវចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនោះទេ។ សម្រាប់គោលការណ៏លម្អិតបន្ថែមទៀតជុំវិញសកម្មភាពនិងការប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រសូមចូលមើលអត្ថបទដែលបានកំណត់នៅទីនេះ។

 

គេហទំព័រនេះផ្តល់ជូនចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៣ ឆ្នាំឡើងទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម ១៣ ឆ្នាំអ្នកមិនអាចប្រើគេហទំព័រនេះឬសេវាកម្ម ​Khmer Lancer បានឡើយ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកតំណាងនិងធានាថាអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ក្នុងការបង្កើតកិច្ចសន្យាដែលមានកាតព្វកិច្ចហើយបំពេញនូវរាល់តម្រូវការដែលអាចទទួលយកបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបំពេញតាមតម្រូវការទាំងអស់នេះទេអ្នកមិនត្រូវចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនោះទេ។

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងគេហទំព័រឬល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មសូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ខាងក្រុមគាំទ្រអតិថិជនរបស់យើង។

 

ភាសាដើមនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះក៏ដូចជាអត្ថបទដទៃទៀតនៅលើវែបសាយត៍គឺភាសាអង់គ្លេស។ Khmer Lancer ផ្តល់ជូនការបកប្រែនេះសម្រាប់មានភាពងាយស្រួលក្នុងករណីមានទំនាស់រវាងការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដើមនិងការបកប្រែណាមួយនោះភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវយកមកអនុវត្ត។