ខ្ញុំអាច Freelance កាន់ផេកFB, YT,Website Update ព័ត៌មាន និងធ្វើឲ្យផេក Active និង

  • Not rated yet
  • 30 days

100% Secure

Job is done or money back
  • You pay only the listed price without any hidden costs.
  • We keep your money until you are happy with the delivered work.
  • The job will be done or your money will be returned.

Job Description

សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Lim Tokk ប្រសិនបើ អ្នកកំពុងតែខ្វះអ្នកដែលអាចជួយការងារ លើ
ការកាន់ផេក FB, YT,Website Update ព័ត៌មាន និងធ្វើឲ្យផេក Active និងកើនចំនួន Audience។

ខ្ញុំអាចធ្វើជាអ្នក Freelance និងជួយការងារទាំងនេះបាន ។


ចំពោះតម្លៃគឺអាចជជែកគ្នាបាន។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំ 016600807 / 066821822  និង E-mail: *****  ឬ FB: https://web.facebook.com/ubrotiktok/ ។

Order Additional